Ahrar partisi

Osmanlı devleti’nde meşrutiyetin 14 temmuz 1908 tarihinde ikinci kez ilan edilmesinden sonra kurulan islamcı bir siyasal partidir. İttihat ve terakki partisi’ne karşı kurulmuştur, osmanlıcılığa karşı islamcılığı, meşrutiyete karşı monarşiyi, alman em-peryalizmine karşı ingiliz emperyalizmini savunmuş padişah ıı. Abdülhamid tarafın-dan destek görmüştür. Yönetimi ele geçirmek ve amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla 13 nisan 1909 tarihinde, İstanbul’da 31 mart ayaklanması’nı çıkarmıştır. Bu ayaklanmanın hareket ordusu’nca bastırılmasından sonra da parti kapatılmıştır.

Leave a Reply