Tag Archives: rönesans nedir

Rönesans

Xv. Yüzyıldan başlayarak italya’da ve daha sonra diğer avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik ilk çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.
– Fr. (Renaissance) avrupa’da ortaçağdan sonra (15. Ve 16. Yüzyıllar) hümanizmin etkisiyle oluşan ve eski yunan ve roma sanatının klasik öğelerine dayanan sanat çığırı, uyanış çağı. Günümüzde bu terim 1420’den (brunelleschi’den) 16. Yüzyılın ortasına dek s.
– Xıv. Yüzyılın sonlarına doğru avrupa’da burjuva sınıfı feodal düzen içinde varlığını belli
edecek kadar güçlenmeye başladı. Oluşan yeni ekonomik düzen ( pre-kapitalizm ) derebeylik feodalizmini dağıtarak ulusallaşmayı zorunlu kıldı. Toplumsal alt yapı, üst yapıyı zorlamaya ve değerlerini değiştirmeye başladı. Bu gelişmeler ilkçağ kültürlerini ( roma- yunan) kendilerine temel aldığı için buna rönesans ( yeniden doğuş ) adı verilir. Rönesans çağının ayırıcı niteliği insanlık ( hümanizm ) akımıdır. Metafizik ( doğmatik-skolastik ) dünya gö-rüşü yerine rasyonalizmi, inanan insan yerine düşünen insanı yaratmıştır. Rönesans derebeylik feodalizminin en güçsüz, ticaret burjuvazisinin çok güçlü olduğu italya’da başlamış ve oradan avrupa’ya yayılmıştır. Felsefe, estetik, bilim ve teknik alanda gelişme rönesansla başlamıştır. ( Yeniden doğuş ).