Abaka Han Kimdir

abaka han

ABAKA HAN, İlhanlılar Devleti ’nin ikinci hükümdarı (Moğolistan 1243- Hamedan 1282). Hükümdarlık döne­mi: 1265-1282. İlhanlılar Devleti’nin kurucusu ve babası olan Hülagû Han’ın ölümünden sonra hanedanın temsilcileri tarafından han seçildi (1265). Bu seçim, Moğolların büyük hanı Kubilay Kağan tarafından 5 yıl sonra onaylandı. Dönemi büyük ölçü­de Mısır Memlûklarına karşı verdiği mücadelelerle doludur. Memlûklara karşı üstünlük sağlamak amacıyla Batı Hıristiyan dünyasıyla da yakın ilişkiler kurmak için bazı girişimlerde bulundu. 1274’te Lyon’a, 1277’de Roma’ya el­çiler gönderdi. İngiltere Kralı I. Ed­ward, Papa IV. Clementius, X. Gregoirus, Abaka Han’a gönderdikleri mek­tuplarda, ortak düşmanları olan Mem­lûklara karşı kendisini destekleyecek­lerini belirttiler. Bu desteğe karşın, Memlûklara karşı ortak bir eylem ger­çekleştiremedi. 1284’te kardeşi Mengü-Timur, Memlûklar tarafından Ha­ma yakınlarında büyük bir bozguna uğratıldı. Kuzeyden gelebilecek bir tehlikeyi önlemek amacıyla Kür Irma­ğı’nm karşı kıyısında bir set yaptırdı. Veziri Şemsettin’in yardımıyla da Kaf­kas Türklerini egemenliği altına aldı. Doğudaki en büyük başarısı, 1270’te, Çağatay Orduları karşısında kazandığı büyük zaferdir. Maveraünnehir’deki karışıklıklardan yararlanarak Buhara’yı yakıp yıktı. Bizans İmparatoru VIII. Mikhael Palaiologos’un (1259- 1282) kızı Maria ile evli olan Abaka Han’ın ölümünden sonra, yerine kar­deşi Ahmet Teküdar Han geçti.

Leave a Reply