Abazalar

ABAZALAR, Kafkasya’nın batı kesi­minde ve Karadeniz kıyılarında yaşa­yan ve Abhazların atası olan topluluk. İlkçağda Abazalara Abaskoi ya da Abasgi adı verildi. Bizans İmparatoru İustinianos (527-565) döneminde Bi­zans İmparatorluğu’nun egemenlik ala­nı içine alındılar ve Hıristiyanlığı ka­bul ettiler. 800 yılı dolaylarında Ha­zarların yardımıyla bağımsızlıklarını kazandılar. Kurulan Abaza Krallığı 850-950 arasında parlak dönemini ya­şadı. Bu dönem içinde hüküm süren Abaza kralları Abaza, İmeret, Kartalin ve Mingrel bölgelerini egemenlikleri altına aldılar. Bu dönemde dil olarak Gürcücenin etkisi altında kaldılar. 10. yüzyılın sonunda egemenlik Bagratile- rin eline geçmesine karşın, Abaza ül­kesi yaşamını sürdürdü. Hatta İran ve Arap kaynaklarında Bagrati kralların­da Abaza kralları olarak söz edilir. Osmanlı egemenliği Karadeniz’e uza­nınca burada yaşayan Abazalar da Osmanlı egemenliğine girdiler ve çoğun­luğu Müslümanlığı kabul etti. Çarlık Rusyası Kafkasya’nın tümünü ele geçi­rince (1864) Abazalardan bir grup Anadolu’ya sığındı. Günümüzde Rus­ya Federasyonu sınırları içinde 10 bin kadar Abaza yaşamaktadır. Abazalar Abhazcanm dört ağzından biri olan ve Türkiye’de Abaza dili denilen bir ağzı konuşurlar.

Leave a Reply