Abdullah bin Abbas

ABDULLAH bin ABBAS, Hz. Mu­hammet’in amcası Abbas’ın oğlu (Mekke 619-Taif 688). Annesi ve ba­bası Abbas’tan önce Müslüman oldu­lar. Huneyn’de, Taifte, Mekke’nin fet­hinde ve Veda Haccı’nda bulundu. İbn Ebi Serh ile birlikte Afrika’nın fethine katıldı. Halife Osman döneminde hac işlerini düzenlemekle görevlendirildi. Onun ölümü üzerine Hz. Ali ile çalıştı ve Basra Valiliği’ne atandı. Cemel Savaşı’na katıldı. Sıffin Savaşı’nda Hz. Ali’nin ordusunun bir bölümüne ko­muta etti. Halifelik işi hakemlerin ve­receği karara bırakılınca Hz. Ali onu hakem seçmek istediyse de yandaşları bunu kabul etmediler. Ancak Dumetu’ 1-Cendel’deki toplantıda hakem Ebu Musa el-Eşari ile birlikte bulundu. Ya­şamının son yıllarında gözleri kör ol­du. En çok hadis toplayan sahabeler­den biri sayılır. Kuran bilimlerine iliş­kin bilgisi nedeniyle Hz. Muhammet tarafından kendisine Tercümanu l Ku­ran (Kuranın tercümanı) sıfatı veril­mişti.

Leave a Reply