Abdullah Bin Zübeyr

ABDULLAH bin ZÜBEYR, Arap komutanı (Medine 622-ay.y. 692). Ba­baannesi Safiyye, Hz. Muhammet’in halası, annesi Esma da Hz. Ebubekir’ in kızıdır. 14 yaşındayken Ycrmuk Sa- vaşı’na (635) babası Zübeyr ile birlikte de Mısır’ın fethine katıldı. 650’de Sait bin As ile Horasan üzerine sefer dü­zenledi. Cemel Savaşı’nda (656) Hz. Ali’nin yanında yer aldı ve onun piya­de birliklerine komuta etti. Muaviyenin halifeliğini kabul etmemekle bir­likte ona karşı açıkça cephe almadı. Onun ölümünden sonra oğlu Yezit’in halifeliğine karşı çıktı, 9 yıl süreyle mücadelesini sürdürdü. Halife Yezit. Abdullah’ı ortadan kaldırmak için kar­deşi Amr bin Zübeyr’i gönderdiyse de Anır, ağabeyine yenildi. Abdullah, Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin’i kendisine rakip gördüğü için onu Irak’a gitmeye inandırdı. Hz. Hüseyin’in Halife Yezit tarafından Kerbela’da şehit edilmesi üzerine Mekke’de halifeliğini ilan etti ve Emiru l-Müminin unvanını aldı, Medine halkı da onu tanıdı. Emevi va­lilerinden Hüseyin bin Numeyr, Ab­dullah’ı Mekke’de uzun süre kuşattı ve Yezit’in ölümü üzerine kuşatmayı kal­dırdı (683). Yezit’in ölümünden sonra Abdullah, İslâm dünyasının büyük bir bölümünde halife olarak tanındı. Eline geçen fırsatları yeterince değerlendire­medi ve kardeşi Musap bin Zübeyr’in ölümünden (690) sonra da halifeliği yalnız Mekke’de geçerli oldu. Emevi Halifesi Abdtilmelik, Abdullah’ı orta­dan kaldırmak üzere dönemin ünlü ko­mutanı Haccac’ı Mekke üzerine gön­derdi. Altı buçuk ay süren kuşatma sı­rasında Kâbe mancınıklarla dövüldü. Abdullah, annesinin öğüdüne karşın teslim olmayı reddetti ve savaş alanın­da öldü.

Leave a Reply