Abdullah Ramiz Paşa

ABDULLAH RAMİZ PAŞA, Osmanlı denizcisi (Kırım 1765-Yergöğü 1813). 1775’te Rus baskınından kurtul­mak amacıyla Kırım’dan kaçarak İs­tanbul’a geldi. Çeşitli medreselerde eğitim gördü, kadılık mesleğinde iler­ledi. Bir ara Mahmut Paşa Mahkemesi Naipliği’ne getirildi. Bu görevdeyken açılan Mısır Seferi’ne ordu kadısı ola­rak katıldı. Küçük Ruznamçeciiiğe yükseltildi. Orduyla İstanbul’a dön­dükten sonra Başmuhasebeci oldu, ay­nı zamanda Humbarahane ve Miihendishane nazırlığı görevine de getirildi. Kabakçı Mustafa Ayaklanmasında III. Selim’in tahttan indirilmesinden sonra, Kavala’ya sürüldü (1807). Bir süre sonra Alemdar Mustafa Paşa tarafın­dan sürgünden kurtarıldı ve vezir rüt­besiyle Silistre Valiliğine atandı. Bu­rada Behiç Tahsin ve Galip beylerle birlikte Alemdar Mustafa Paşa ile iliş­ki kurdu ve tarihte Rusçuk Yaranı adı verilen gizli bir derneği oluşturanlar arasında yer aldı.

Kabakçı Ayaklanması’nı bastırmak ve III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak amacıyla İstanbul’a gelen Alemdar Mustafa Paşa’nın yanında yer aldı. Bu arada kaptanıderyalığa atandı. Bu gö­revi sırasında tersaneyi düzene soktu ve Galata’daki Kalyoncu Odaları’nı ka­pattı. Bahriyede disiplini sağladı. Ye­niçerilerin Babıâli’yi basip Alemdar Mustafa Paşayı öldürmeleri üzerine, bir süre sarayı savunmayı sürdürdü. Daha sonra bir gemiye binerek Üskü­dar’a, geçmek istediyse de başarama­yınca Marmara’ya açıldı. İzlendiğini anlayınca Yeşilköy’de karaya çıktı ve bir süre .gizlendi, Rusçuk’ta bulunan Alemdar Mustafa Paşa’nın kethüdası­nın yanma kaçtı. Hakkındaki idam ka­rarının kaldırıldığı ve Belgrat Valiliği’ne atandığı bildirilince ortaya çıktı. Ancak Sadrazam Hurşit Paşa tarafın­dan düzenlenen bir pusuya düştü, Yer göğü yakınlarında yakalanarak öldü­rüldü.

Leave a Reply