Adenozin Trifosfat ATP

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP),

yüksek enerjili fosfat bileşiği. Yapısın­da adenin, şeker kompleksi ve üç mo­lekül inorganik fosfat (POt) yer alır. Kimyasal formülü C10H16N.O13P3 (Adenozin -5‘) (tetrahidrojen tri fosfat) (Adenozin -5′-trifosfat asidi). Molekül ağırlığı: 507.21. Memelilerin dinlenme durumundaki iskelet kaslarının her 100 gramında 350-400 mg bulunur. Serbest ATP, baryum tuzunu sülfüri- kasitle işleme sokup ardından değişik çözeltiye aseton katılarak (camsı bir kütle biçiminde) elde edilir. Optikçe aktiflik gösterir. Suda bol miktarda çö­zülür. % l’lik sulu çözeltisi 0°C’de birkaç saat kararlıdır. Ph’ı yaklaşık olarak 2’dir. Adenozin trifosfat, tetra- bazik bir asittir. Hidrolitik bölünme­sinden sonra heksabazik duruma ge­çer. Genellikle 4 ya da 6 molekül kris­tal suyu içeren dibaryum tuzu biçimin­de çöktürülür. Kristal suyu P2O5 üze­rinde vakumda ve 100°C’de uzun süre kurutularak alınabilir. Susuz tuz karar­lıdır, buııa karşılık kristal suyu içeren tuz yavaşça bozunarak 5‘-adenik asit ile baryum pirofosfat verir. Baryum tuzu, klorür asitli (HC1) çözeltide sod­yum ya da potasyum sülfat katılarak sodyum ya da potasyum tuzuna dönüş­türülür. Saf olması koşuluyla sodyum tuzu sulu çözeltide kararlıdır. Disod- yum tuzu sulu çözeltide kararlıdır. Disodyum tuzunun enfekte edilebilen çö­zeltileri Trinoksin, Adetphos, Circu­len, Kyorin ve Atenen adlarıyla pa­zarlanır.

  Adenozin trifosfat (ATP), Difosfat (ADP), 5¡ monosfat (AMP), anorganik fosfat (P) ve magnezyum iyonlar ade- nilat sistemini oluşturur. Adenozin tri­fosfat, termodinamik bakımdan karar­sız bir moleküldür, adenozin difosfat (ADP) ile adenozin monofosfat (Ade- nilik asit) vererek hidrolizlenir. Hidro- lizlenmeye karşı kararsız olması nede­niyle, adenozin trifosfat, hücrelerinde­ki enerji gerektiren süreçler için bir kimyasal taşıyıcının görevini yapar. Hücre içindeki mitokondrilerde besin­ler enerji üretimi için parçalanır ve bu enerji adenozin trifosfat (ATP) biçi­minde depolanır. Bir mol glikozun yükseltgenmesi sonucu toplam olarak 38 mol ATP üretilir. Kas kasılması gi­bi enerji gerektiren işlevler için ATP, enzimler yardımıyla hidrolizlenerek sı­rasıyla adenozin difosfat ve adenozin monofosfat oluşur. Yüksek enerji taşı­yan fosfat bağlarının hidrolizi sırasın­da açığa çıkan enerji, hücre içinde ge­rekli yerlerde kullanılır.

Leave a Reply