Adige yada Adigey Bölgesi

ADİGE ya da ADİGEY, Rusya Fede­rasyonu’nda özerk bölge. Yüzölçümü 7 600 km2, nüfusu 451.000, nüfus yo- ğunlğu 5.39 kişi/km2 (1995) başkenti Maykop, Rusya Avrupası’nın güney­doğusunda, Kafkaslar’ın kuzey etekle­rinde, Karadeniz kıyısına 130 km uzaklıktadır. Krasnodar Yönetim Biri­mi ile çevrelenen bölge, verimli top­raklarla kaplıdır. Nüfusun % 70’i kır­sal alanda yaşar.

Buna bağlı olarak, Ekonomi genelde tarım etkinliklerine (buğay, mısır, pata­tes, tütün, büyükbaş hayvan yetiştirici­liği) dayanır. Tarım makineleri, keres­te, besin başlıca endüstri dallarıdır.

Halkın büyük çoğunluğunu Ruslar (%68)oluşturur. Öteki etnik gruplan Adigeler (%22), Ukraynalılar (%3.2) ve Ermeniler (%2.4) oluşturur. Adige­ler, Sünni Müslüman, geri kalanlar Or­todoks Hıristiyandır.

Tarih. 6. yüzyılda Hıristiyanlığı be­nimseyen Çerkezler tarafından yerleşi­me açılan bölge, yüzyıllar boyunca Çerkez boylarının yönetiminde kaldı. 17. yüzyılda, Osmanlılarm etkisiyle, halkın bir kısmı Müslüman oldu. 19.yiizyılın 2. yarısında Çarlık Rusyası’nın egemenliğine girdi. 1917 Ekim Devrimi’nden 5 yıl sonra özerk bölge konumu kazandı (27 Temmuz 1922).

Leave a Reply