I. Abdurrahman Kimdir

ABDURRAHMAN I, Endülüs Emevi Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (Şam 731 – Kurtuba 788). Abbasiler 750’de iktidarı ele geçirdikten sonra Emevi soyundan olanlara karşı çok sert ve katı bir politika izlemeye başla­dılar. Bu ailenin ele geçen kişilerini acımasızca öldürdüler. Bu soykırım­dan kurtulan 10. Emevi Halifesi Hişam’ın (724-743) torunu Abdurrahman bin Muaviye, önce Filistin’de, sonra da Mısır ve Kuzey Afrika’da gizlendi. Buralarda takma ad kullanarak Abbasi casuslarının gözlerinden kaçmayı ba­şardı. Beş yıl boyunca çeşitli kabileler arasında dolaştıktan sonra 755’te İspanya’ya geçti. Yöreden topladığı kuv­vetlerle Kurtuba üzerine yürüdü ve va­liyle yaptığı savaşı kazanarak kente egemen oldu ve Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu (756). İspanya’daki karı­şık ortamdan yararlanarak Müslüman güçleri bir araya getirdi ve güçlü bir devlet kurdu, içerdeki ayaklanmalara karşı 40 bin kişilik özel bir orduyla bü­yük bir donanma oluşturdu. 757’de Abbasi halifesi adına okunmakta olan hutbeyi kaldırdı. 769’da bir Berberi ayaklanmasını bastırdı. 780’de Frank­lardan Saragossa’yı aldı. İzlediği başa­rılı politikayla Doğu İslâm dünyasının önderi olan Abbasi Halifesi Ebul Cafer el-Mansur ile boy ölçüşecek kadar güçlendi. 784-786 arasında Kurtuba Camisi’ni yaptırdı, kenti bayındır duru­ma getirdi. Bilim adamları ve sanatçı­lara ülkesinin kapılarını açtı. 32 yılı aşan bir hükümdarlıktan sonra ölünce yerine oğlu Hişam geçti.

Leave a Reply