II. Abdurrahman Kimdir

ABDURRAHMAN II, Endülüs Eme­vi Devleti’nin 4. hükümdarı (Tuleytula 792-Kurtuba 852). Babası Hakem’in ölümü üzerine tahtına çıktı (822). Tah­tı ele geçirmek üzere ayaklanan, I. Abdurrahman’ın oğlu Abdullah’a ve İs- panya’nın kuzeybatısındaki Hıristiyan devletçiklerle Franklara karşı başarılı mücadeleler verdi. Bu küçük devlet­çiklerle Frankları bozguna uğrattı. Bizanslıların Abbasi Halifeliği’ne karşı işbirliği önerilerini geriye çevirdi. Dö­neminde sarayı şair ve bilginlerle do­lup taştı. İslâm dünyasının en uzak noktalarından gelen öğrenciler, Kurtuba’da bu ünlü bilginlerden ders aldılar. Adil ve sanatsever bir hükümdar ola­rak tarihe geçti. Hükümdarlığının ilk yıllarında Hıristiyan devletçiklerle ya­pılan mücadeleler dışında döneminde barış egemen oldu. 31 yıllık hüküm­darlıktan sonra ölünce yerine oğlu Mu­hammet geçti.

Leave a Reply