Jonh Adams

 

ADAMS John, Amerika Birleşik Devletleri’nin 2. başkanı (Quincy/Mas- sachussets 1735 – ay. y. 1826). Baş­kanlık dönemi: 1797-1801. 1751’de Harvard Koleji’ne girdi. Hukuk, ecza­cılık ve kamu yönetimine ilgi duydu.

1755’te Harvad”ı bitirdi. Bir süre öğret­menlik yaptıktan sonra 1758’de Boston Barosuna girdi. Bu arada Boston ga­zetelerinde özgürlük ve bağımsızlıkla ilgili yazılar yazdı. Vergiler nedeniyle İngiltere ile koloniler arasnda ortaya çıkan anlaşmazlıklardan sömürge hak­larını başarıyla savundu. Bu çabalarıy­la birçok yandaş edindi. 1765’te 13 ko­loniden 9’unun haklarıyla ilgili olarak hazırladıkları bir bildiriyi Kral III. Ge­orge’a göndermeleri üzerine bunun ge­çersizliğini savunarak İngiliz egemen­liğini ancak tarih, hukuk ve gelenekle­re dayanarak sona erdirebileceklerini açıkladı. Bu görüşleri, destekleyenleri­nin sayısını arttırdı. 1768’de Boston Yargıtayı’na girdi. 1771 ‘de geri plana çekildi. 1774-1775’te ilk büyük kong­reye katıldı. 1776’da Thomas Jefferson ile birlikte Bağımsızlık Bildirisi hin hazırlanışma emeği geçti. Sahibi oldu­ğu ve yazı yazdığı gazetelerde bağım­sızlık ilkelerini ve Amerikan hukuk düzenini açıklamaya çalıştı. 1778’de Amerika’nın Paris temsilcisi, 1785’te İngiltere elçesi oldu. Bu arada Ameri­kan Anayasas’nın hazırlanış çalışmala­rına katıldı. 1787’de A Defence of t he Constitutions of Government of t he United, Satates (Birleşik Devletler Anayasasının Savunması) adlı 3 ciltlik eseriyle bu çalışmaları ayrıntılarıyla anlattı. 1788-1792 arasında başkan yardımcılığı yaptı. 1796’da parti içi bölünmeye karşın George Washington’ dan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ nin ikinci başkanı seçildi (1796). Baş­kanlık döneminde Fransa’ya karşı açı­lan savaşların olumsuz sonuçları, para sıkıntıları ve düzeni korumak için ya­bancılar hakkın alınan sert önlemler nedeniyle halk desteğini yitirdi. 1800′ deki seçimlerde Thomas Jefferson’a (1743-1826) karşı yenilgiye uğradı. 1801’de başkanlığı sona erdi ve etkin siyasal yaşamdan çekildi. Ölümünden sonra, 1776’dan başlayarak tüm yazışmaları Familiar Letters (Aile Mektup­ları) adıyla bir araya getirilerek yayım­landı.

 

Leave a Reply