Rububiyyet-i mutlaka

Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah’ın rububiyeti.(Evet bütün kâinatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimâne, rahimâne bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u âmm elbette bir rububiyyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat’îdir. Madem bir rububiyyet-imutlaka vardır; elbette şirk ve iştirâki kabul etmez. Çünkü, o rububiyyetin kendi cemâlini izhar ve kemâlâtını ilân ve kıymetli san’atlarını teşhir ve gizli hünerleri göstermek gibi en mühim maksad ve gayeleri cüz’iyyatta ve zihayatta temerküz ve içtimâ’ ettiğinden en cüz’i bir şeye ve en küçük bir zihayata kendi başı ile müdahale eden bir şirk, o gayeleri bozar ve o maksatları harab eder. Ve zişuurun yüzlerini o gayelerden ve o gâyeleri irade edenden çevirip esbaba saldığından ve bu vaziyet rububiyyetin mahiyetine bütün bütün muhâlif ve adavet olduğundan elbette böyle bir rububiyyet-i mutlaka hiçbir cihetle şirke müsaade etmez. Ş.).

Leave a Reply