Sabah Namazı Nasıl Kılınır

— SABAH NAMAZI:

Bu ders, namazın nasıl kılınacağını öğretir. Evvelâ Sabah namazından başlıyalım. Söz temsili : Sabab namazının sünnetini kılacağız. Şimdi bunu ben size bir tarif edeyim de dikkat ediniz. Önce elbisemin, bedenimin, namaz kıla­cağım yerin temiz olmasına, bunların birinde namaza mâni’ olacak mikdar pis­lik olmamasına bakarım.

Yukarıda anlattığım gibi bir abdest aldıktan sonra Kıble’ye dönüp kılaca­ğım namazı kalbimde tutarım. Dilim ile de yavaşçacık, “Niyet ettim Allah rızâsı için bugünkü Sabah namazının sünnetini kılmaya” diyerek ellerimi kulaklarımın aşağı sarkan yumuşak yerine kadar kaldırıp “Allâhu-Ekber ’ derim. Sonra sağ elimin avucunu, sol elimin üstüne koyup ve sağ elimin küçük ve baş parmaklariyle sol elimin bileğini tutup, böylece göbeğimin altına korum. Kadınlar ellerini omuz­ları bizâsma kaldırırlar ve göğüslerine korlar. “Sübhâneke AUahümme ve biham- dik ve tebâreke’smük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayrük.” (1) duasını okuduktan sonra Eûzü-Besmele çekerek Fâtiba-i Şerîfe’yi âbirine kadar okuyup ‘‘Amin” de­rim. Sonra bir sûre, yâbud üç kısa âyet veyâbud uzunca bir âyet okurum, sonra ellerimi yanlarıma salıverip “Allâhu-Ekber” diyerek rükûa varırım. Rükû’da el­lerimle diz kapaklarımı tutup sırtımı ve belimi dümdüz yapanm. Topuklarım da birbirine yanaşır. O Kaide iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” dedikten son­ra “ Semiallâhu limen hamideh” diyerek başımı kaldırıp

“Rabbenâ leke’l-hamd”, “Allâhu-Ekber” der ve secdeye kapanırım. Secdeye inerken önce dizlerimi, sonra ellerimi korum, başımı da ellerimin arasına koyarak alnımı ve burnumu yere do­kundururum. Secdede el ve ayak parmaklarımı Kıble ye doğru çeviririm. Dirsek­lerimi yanlarından açıp, uyluklarımı karnımdan uzakça tutarım, yâni karnımı içe­riye çekerim, kollarımı yere yapıştırmam, ayak parmaklarımın altını Kıble’ye doğ­ru yere yapıştırırım, yerden kaldırmam. Secdede üç defa “Sübhâne Rabbiyel-alâ” dedikten sonra Allâhu-Ekber diyerek secdeden başımı kaldırıp bir defa “Sübhânallah” diyecek kadar oturduktan sonra “Allâhu-Ekber” diyerek yine tıpkı demin anlattığım gibi secde edip üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ” derim.

Bundan sonra “Allâhu-Ekber” eleyip ayağa ve ikinci rek ata kalkar ve el­lerimi evvelki gibi bağlarım. Yalnız “Besmele” çekerek Fatiha okuduktan sonra bir sûre veya bir âyet okuyup evvelki rek atta yaptığım gibi rükûa ve secdeye varırım, ikinci secdeden sonra sol ayağımı yere döşeyerek üstüne oturur ve sağ ayağımın parmaklarının altını yere yapıştırıp dikerim. Bu vaziyette sağ ayağımın altını Kıble’ye çevirmiş olurum. Ellerimi uyluklarımın üzerine korum. İki secde arasında da böyle yaparım. Bu vaziyette şunları okurum :

Ettehiyyâtü li’llâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibât. Es-selâmü aleyke eyyühe’n nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâ- lihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illâ’llah ve eşhedü erine Muhammeden abdühû ve Resûlüh.” (1).

“Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli Îbrâhîm, inneke hamîdün mecîd.”

“Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârelı-te alâ Îbrâhîme ve alâ âli Îbrâhîm, inneke hamîdün mecîd.”

“Allahümme Rabbenâ âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneh, ve hınâ azâbe n-nâr bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn.’ ’ (2).

“Rabbena ğfirlî ve li-vâlideyye ve lıl-mu minine yevme yekumü Î-hisâb.” (3).

Bu duaları okuduktan sonra evvelâ sağ tarafıma dönerek “Es-selâmü aley- küm ve rahmetullâh”; sonra da sol tarafıma dönerek, ‘Es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh” derim. İşte Sabalı namazının sünneti böyle kılınır.

Sabab namazının farzı da tıpkı sünneti gibi kılınır. Şu kadar ki, farz kılar­ken “Bugünkü Sabah namazının farzına” diye niyet ederim. Bir de niyetten ev­vel “kaamet” getiririm. Kadınlar farzda kaamet getirmezler. Uzun sûreler bilen­ler Sabah namazının farzında daha uzun sûre okurlar.

Leave a Reply