Terceme

Tercüme, çevirme.
– (tercüme) bir sözü bir dilden başka dile çevirmek. Bir lügatı, diğer bilinen lügata çevirerek anlatmak.(“Elhamdülillah” bir cümle-i kur’aniyyedir. Bunun en kısa mânası, ilm-i nahiv ve beyan kaidelerinin iktiza ettiği şudur: $yâni: “ne kadar hamd ve medh varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hasdır ve lâyıktır o zât-ı vâcib-ül-vücuda ki, Allah denilir. ” İşte, “ne kadar hamd varsa”, “el-i istigrak” tan çıkıyor. “Her kimden gelse” kaydı ise, “hamd” masdar olup, fâili terkedildiğinden, böyle makamda umumiyeti ifade eder. Hem mef’ulün terkinde, yine makam-ı hitabide külliyet ve umumiyeti ifade ettiği için, “her kime karşı olsa” kaydını ifade ediyor. “Ezelden ebede kadar” kaydı ise; fi’lî cümlesinden ismî cümlesine intikal kaidesi, sebat ve devama delâlet ettiği için, o mânayı ifade ediyor. “Has ve müstehak” mânasını “lillâh” daki “lâm-ı cer” ifade ediyor. Çünkü: o “lâm”, ihtisas ve istihkak içindir. “Zat-ı vacib-ül vücud” kaydı ise; vücub-u vücud, uluhiyetin lâzım-ı zarurîsi ve zat-ı zülcelâle karşı bir ünvan-ı mülâhaza olduğundan, “lafzullah” sair esmâ ve sıfâta câmiiyeti ve ism-i azam olduğu itibariyle, delâlet-i iltizamiye ile delâlet ettiği gibi; vâcib-ül vücud ünvanına dahi, o delâlet-i iltizamiye ile delâlet ediyor.İşte, “elhamdülillah” cümlesinin en kısa ve ulemâ-yı arabiyyece müttefekun-aleyh bir mânâ-yı zâhirîsi şöyle olursa, başka bir lisana o icaz ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir? m.)(Ehl-i ilhada kapılan ulemâ-üs-su’, milleti aldatmak için diyorlar ki: imam-ı a’zam, sâir imamlara muhalif olarak demiş ki: “ihtiyaç olsa, diyar-ı baidede, arabî hiç bilmeyenlere, ihtiyaç derecesine göre; fâtiha yerine fârisî tercümesi cevazı var. “Öyle ise, biz de muhtacız, türkçe okuyabiliriz?..”Elcevab: imam-ı a’zam’ın bu fetvasına karşı, başta a’zamî imamların en mühimleri ve sair oniki eimme-i müçtehidîn, o fetvanın aksine fetva veriyorlar. âLem-i islâm’ın cadde-i kübrâsı, o umum eimmenin caddesidir; mu’zam-ı ümmet, cadde-i kübrâda gidebilir. Başka hususi ve dar caddeye sevkedenler, idlâl ediyorlar. İmam-ı a’zam’ın fetvası, beş cihette hususidir:birincisi: merkez-i islâmiyetten uzak diyar-ı âherde bulunanlara aittir.İkincisi: ihtiyac-ı hakikiye binaendir.Üçüncüsü: bir rivayette, lisan-ı ehl-i cennet’ten sayılan fârisî lisaniyle tercümeye mahsustur.Dördüncüsü: fâtiha’ya mahsus olarak cevaz verilmiş, tâ fâtiha’yı bilmeyen namazı terketmesin.Beşincisi: kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i islâmiye ile, maâni-i mukaddesenin, avâmın tefehhümüne medâr olmak için cevaz gösterilmiş. Halbuki, za’f-ı imandan gelen ve menfi fikr-i milliyetten çıkan ve lisan-i arabîye karşı nefret ve zaaf-ı imândan tevellüd eden meyl-i tahrip sâikasıyla tercüme edip arabî aslını terketmek, dini terk ettirmektir! m.)(Terceme: bir kelâmın mânasını diğer bir lisanda dengi bir tâbir ile aynen ifade etmektir. Terceme aslın mânasına tamamen mutabık olmak için sarahatte delâlette, icmalde tafsilde, umumda hususda, ıtlakta takyidde, kuvvette isabette, hüsn-i edada, üslub-u beyanda, hâsılı ilimde, san’atta asıldaki ifadeye müsavi olmak iktiza eder. Yoksa tam bir terceme değil, eksik bir anlatış olmuş olur. Halbuki muhtelif lisanlar beyninde hutut-i müştereke ne kadar çok olursa olsun, herbirini diğerinden ayıran birçok hususiyetler de vardır.Onun için lisanî hususiyeti olmayıp sırf akl u mantıka hitab eden kuru ve fennî eserlerin kabiliyet-i ilmiyesi terakki etmiş olan lisanlara hakkıyla tercemesi kabil olduğunda söz yoksa da hem akla, hem kalbe yahut yalnız zevk ü hissiyata hitab eden ve lisan nokta-i nazarından edebi kıymeti ve zevk-i san’atı haiz bulunan canlı ve bediî eserlerin tercemelerinde muvaffakiyet görüldüğü nadirdir. (Elmalılı tefsiri).

Leave a Reply