Tomas Addison

ADDİSON Thomas, İngiliz hekimi (Northumberland 1793-Sussex 1860). Eğitimini Edinburg Üniversitesi’nde

yaptı. Çalışma ve incelemelerini sür­dürdüğü Londra Guy Hastanesi’ne uy­gulamalı tıp profesörü (Richard Bright ile birlikte) atandı. İç salgıbezlerindeki işlev bozukluklarının hastalıklara yan­sımasını incelediği için iç salgıbezleri biliminin {endokrinoloji) öncüsü sayı­lır. Böbreküstü bezlerinin etkilerini ta­nımlaması, bu bezlerin yol açtığı iki hastalığın onun adıyla anılmasına yol açtı; Addison hastalığı ve Addison kansızlığı. Mikroskobun yeterli olma­dığı ve kan yapısının iyi bilinmediği yıllardaki çalışmaları öncü incelemeler sayılan Addison’un zatürree, tüberkü­loz ve deri hastalıkları üstüne yazıları­nın yer aldığı Guy’s Hospital Reports (Guy Hastanesi Raporları), dergilerde kalmış yazılarıyla birlikte ölümünden sonra yayımlandı (1868); A Collection of the Published Writing of the Late Thomas Addison (Thomas Addison’un Basılmış Yazılarının Derlemesi). An Essay on the Operation of Poisonous Agents Upon the Living Body (Zehirli Maddelerin Canlı Gövdeye Etkileri Üzerine Bir Deneme. J. Morgan ile birlikte) 1829; Elements of the Practi­ce of Medicine (Tıp Uygulamasının Öğeleri, R. Bright ile birlikte) 1839; On the Constitutional and Local Ef­fects of Disease of the Supra. Renal Capsules (Böbreküstü Kapsüllerinin Yapısal ve Yerel Etkileri) 1949.

Leave a Reply