Yatsı Namazı Nasıl Kılınır

YATSI NAMAZI:

Yatsı namazında, önce tıpkı İkindinin sünneti gibi dört rek’at sünnet, on­dan sonra Ögle ve İkindinin farzı gibi dört rek’at farz, farzdan sonra Akşam na­mazının sünneti gibi iki rek’at sünnet kılarız. Bunların farkı yalnız niyetlerindedir. Başka fark yoktur.

Vitir namazı, amelen farz, i’tikaaden vâcib, sübûten sünnettir. Yâni farz na­mazları kılmak farz olup da terketmek helâl olmadığı gibi, Vitir namazını kılmak da böyledir. Kazâsı da vâcibdir. Yalnız bunun vücûbunu i’tikaad farz değil , vâ­cibdir. Çünkü bunun sübûtu Kur’ân ile değil, Sünnetle Ebû Dâvud> Hâkim ve Müslim taraflarından rivâyet olunan hadîslerledir, îmâm-ı Ebû Hanîfe ’den, biri farz olduğu, biri vâcib, biri de sünnet olduğunu gösteren üç muhtelif rivâyet varsa da, onların arası bu suretle tevfîk olunarak : “îmâm-ı Ebû Hanîfe’ye göre sahîh olan Vitir vâcibdir. denilmiştir. Esâsen î m â m in son kavli ve mezhebi de budur.

——

Vitir namazı

Vitir namazı üç rek’attır. Bunun vakti Yatsi’nm vaktidir. Binâenaleyh, Yat­sı namazından sonra üç rek at ‘‘Vitir namazı” vâcibdir. Her rek atta Fâtiha ve sûre okunur. Vitir namazı şöyle kılınır : îlk önce, “Bu gecenin Vitir namazını kıl­maya’ diye içimden niyet ederim. Dilimle : “Niyet ettim bu gecenin Vitir na­mazını kılmıya” dedikten sonra “Allâhu-Ekber” deyip el bağlar ve namaza du­rurum. Sabah namazının sünneti gibi iki. rek’at kıldıktan sonra oturup “Et-Te- hiyyâtu’ yü okurum. Sonra ayağa, üçüncü rek’ata kalkarım; Besmele çekip Fâ­tiha, sonra bir sûre veya üç âyet okurum. Bundan sonra rükûa eğilmiyerek elleri­mi kulaklarıma kaldırıp Iftitah Tekbîri gibi bir tekbîr alır ve “Allâhu-Ekber” de­rim. Sonra yine ellerimi bağlar ve şu duâyı okurum :

“Allâhümme innâ nestaînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke ve nü minü bike ve netübû ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke’l-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.” (1).

“Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes â ve nah f id ü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bi’l-küffâri mülhık. (2).

(Vitir namazı, Ramazan da cemâatle kılındığı vakit, bu duâları, hem imam, hem de cemâat içinden okurlar.) Bundan sonra ellerimi bırakıp diğer namazlarda.

Leave a Reply