Yunus Nadi ABALIOĞLU

 

yunus-nadi-abalıoglu-hayatı

ABALIOĞLU Yunus Nadi, gazeteci (Fethiye 1880-Cenevre 1945). Rodos Süleymaniye Medresesi’nde başladığı öğrenimini Galatasaray Sultanisi ile bir süre Hukuk Mektebi’nde sürdürdü. 1900’den sonra gazete yazılarına başla­dı. Gizli bir siyasal demeğe üye olma suçlamasıyla gönderildiği (1901) Mi­dilli sürgününden sonra İstanbul’a dön­dü. ikdam ve Tasvir-i Efkâr gazetele­rine yazılar yazdı. İkinci Meşrutiyet’ten sonra, İttihat ve Terakki Fırka­sı’nın organı Rumeli gazetesine başya­zar oldu (1910), Aydın milletvekili ola­rak Meclisi Mebusan’a girdiği (1911) yıllarda bile gazeteciliğini sürdürdü.

Leave a Reply